Αγροτικός Συνεταιρισμός Λιβαδίου » Μέλη

Μέλη

Τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λιβαδίου είναι 262. Παραθέτουμε παρακάτω απόσπασμα του καταστατικού που αφορά τα μέλη του.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Του Αγροτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ»
(Καταστατικό συντεταγμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. - ΦΕΚ Α 78/ 26.4.2016).


Άρθρο 7
Απόκτηση ιδιότητας μέλους
1. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης, που δέχεται την αίτηση, που διατάσσει την εγγραφή και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει τη συνεταιριστική μερίδα ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού αυτού.
2. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν την ιδιότητα του μέλους από την καταχώρηση του Καταστατικού στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, που τηρείται στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και με την προϋπόθεση ότι κατέβαλαν τη συνεταιριστική τους μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού.
3. Με την απόκτηση της συνεταιριστικής ιδιότητας το μέλος εγγράφεται στο Βιβλίο Μητρώου των Μελών.

Άρθρο 8
Δικαιώματα μελών
1.Το μέλος του συνεταιρισμού πρέπει να ασκεί τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού.
2. Τα μέλη του συνεταιρισμού δικαιούνται:

α) Να συμμετέχουν ενεργά και να ψηφίζουν στις γενικές συνελεύσεις του.
β) Να εκλέγονται στο διοικητικό συμβούλιο, στο εποπτικό συμβούλιο, στην αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση, εφόσον υφίσταται, καθώς και ως αντιπρόσωποι στα νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο συνεταιρισμός.
γ) Να συνιστούν και να συμμετέχουν στις ομάδες και στις οργανώσεις παραγωγών του συνεταιρισμού και λοιπές μορφές συλλογικής δράσης του συνεταιρισμού, κατά την έννοια του ν. 4384/2016 , συμπεριλαμβανομένων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
δ) Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες συσκέψεις, για θέματα του συνεταιρισμού ή των μελών του.
ε) Να συμμετέχουν σε συσκέψεις, σεμινάρια, συνέδρια ,ημερίδες στο εσωτερικό και εξωτερικό, που υιοθετεί ο συνεταιρισμός, κυρίως σε θέματα εκπαιδευτικού συνεταιριστικού χαρακτήρα. Να επιδιώκουν την χρηματοδότηση τέτοιων προγραμμάτων και να διατηρούν στενούς δεσμούς με συνεταιριστικούς οργανισμούς παροχής συνεταιριστικής παιδείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και να λαμβάνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες αυτές.
στ) Να ζητούν με αίτηση τους στο διοικητικό συμβούλιο πληροφορίες σχετικά με την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στην πρώτη μετά την υποβολή αίτησης γενική συνέλευση των μελών .
ζ) Στα μέλη πρέπει να παρέχεται επαρκής πληροφόρηση με όλα τα στοιχεία, που συντελούν στο σχηματισμό γνώμης αναφορικά με την εφαρμοζόμενη και τη σχεδιαζόμενη πολιτική του συνεταιρισμού. Η πληροφόρηση πρέπει να είναι προσιτή σε όλα τα μέλη, να είναι ολοκληρωμένη και αντικειμενική και δοσμένη με τρόπο εύληπτο γι΄ αυτά. Τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης, πρέπει να παρουσιάζονται με απλό και κατανοητό τρόπο, όταν τα μέλη δεν έχουν ειδικές γνώσεις για την κατανόηση ειδικών όρων.
η) Να ζητούν με αίτηση τους στο διοικητικό συμβούλιο και να παίρνουν αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, του ισολογισμού και του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται στο μέλος μέσα σε προθεσμία ενός μηνός το αργότερο από την υποβολή της αίτησης .
θ) Να λαμβάνουν, με αίτηση τους στο διοικητικό συμβούλιο, γνώση του περιεχομένου των ατομικών τους λογαριασμών και των αποφάσεων του συνεταιρισμού. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αρνηθεί τη γνωστοποίηση του περιεχομένου των αποφάσεων, για τις εμπορικές δραστηριότητες του συνεταιρισμού, αν από τη γνωστοποίησή τους πιθανολογείται βλάβη των συμφερόντων του συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να φέρει το θέμα για τη λήψη οριστικής απόφασης στην πρώτη γενική συνέλευση των μελών.
ι) Να συμμετέχουν στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσης και στο προϊόν της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
ια) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του συνεταιρισμού σύμφωνα με τους σκοπούς του.
ιβ) Να απέχουν από δραστηριότητες ανταγωνιστικές με εκείνες του συνεταιρισμού ή από πράξεις που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.
ιγ) Να συμμετέχουν υποχρεωτικά τα μέλη στη συνεταιριστική εκπαίδευση.
ιδ) Τα μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να παρέχουν την εθελοντική εργασία τους στον συνεταιρισμό, ανάλογα με τις ανάγκες του, και δεν θεωρείται ότι αυτή παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για την παροχή της εργασίας αυτής.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις μελών
1. Τα μέλη του συνεταιρισμού οφείλουν και δεσμεύονται :
α) Να συμμορφώνονται πιστά με τις διατάξεις του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του συνεταιρισμού, της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών, τις αποφάσεις των συνελεύσεων και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.
β) Να συμμετέχουν ενεργά και να συνεργάζονται στη λειτουργία και στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού, να υπερασπίζονται και να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε πράξεις που μπορούν να βλάψουν τα συμφέροντά του ή τα συμφέροντα των συνεταίρων, ως μελών του συνεταιρισμού.
γ) Να εκπληρώνουν όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το νόμο, τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τους κανονισμούς του συνεταιρισμού-ομάδας/οργάνωσης παραγωγών.
δ) Να μην ανταγωνίζονται το συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλη. Ο συνεταιρισμός είναι η επιχείρηση του κάθε μέλους, το οποίο δρα για την μέγιστη επίτευξη του σκοπού του, με σκοπό την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κάθε μέλους.
ε) Να δέχονται και να διευκολύνουν τα όργανα του συνεταιρισμού, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων παραγωγής και ποιότητας.
στ) Να δηλώνουν στο συνεταιρισμό μέσα σε προθεσμίες που καθορίζει το διοικητικό συμβούλιο με απόφασή του την παραγωγή τους ,της οποίας τη συγκέντρωση έχει αποφασίσει η γενική συνέλευση, ή προκύπτει από τους καταστατικούς του σκοπούς.
ζ) Να εφαρμόζουν τους κανόνες παραγωγής και ποιότητας που θεσπίζονται για κάθε προϊόν, με απόφαση της γενικής συνέλευσης.
η) Να παραδίδουν στον συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ή τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 80% την παραγωγή τους, που προορίζεται για το εμπόριο των προϊόντων, για τα οποία η γενική συνέλευση αποφάσισε την κοινή εμπορία . Η παραγωγή του κάθε μέλους, προκύπτει από την ενιαία δήλωση καλλιέργειας, καθώς και από την αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ή άλλο επίσημο έγγραφο αρμόδιας αρχής, το οποίο το μέλος έχει υποχρέωση να προσκομίσει στον συνεταιρισμό.
2. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 22 και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 24 τα μέλη μπορούν να απαλλάσσονται μερικά ή ολικά από την υποχρέωση για παράδοση της παραγωγής τους στο συνεταιρισμό, εφόσον:
α) Έχουν αντικειμενική αδυναμία ή άλλους σοβαρούς λόγους .
β) Ο συνεταιρισμός αδυνατεί για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.
γ) Το μέλος πριν από την ένταξή του στον συνεταιρισμό είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφόσον ο συνεταιρισμός, έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης
3. Συνέταιρος, που αδικαιολόγητα δε δηλώνει την παραγωγή του έγκαιρα στο συνεταιρισμό με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος ή κάνει ανακριβή δήλωση και δεν προσκομίζει την παραγωγή του στις εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού ή στο χώρο, που ο συνεταιρισμός ορίζει ή διαθέτει την παραγωγή του μερικά ή ολικά σε άλλους φορείς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του συνεταιρισμού:
α) Υπόκειται στην πληρωμή ποινικής ρήτρας μέχρι ποσοστού 20% επιπρόσθετα με την αξία κάθε κιλού προϊόντος που δεν παραδίδεται .
β) Διαγράφεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την ρητή επιταγή του νόμου. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται η συνεταιρική μερίδα.
4. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να προμηθεύονται από τον συνεταιρισμό τις ζωοτροφές τους, τα λιπάσματα και τα λοιπά εφόδια που παράγει ή διαθέτει ο συνεταιρισμός, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. του συνεταιρισμού.

Άρθρο 10
Αποχώρηση μελών
1. Τα μέλη του συνεταιρισμού δεν μπορούν να αποχωρήσουν από αυτόν πριν περάσει το χρονικό διάστημα , που η γενική συνέλευση του συνεταιρισμού μπορεί να αποφασίσει, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλουν, κυρίως επενδυτικοί, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.
2. Για την αποχώρηση απαιτείται έγγραφη αίτηση του μέλους προς το συνεταιρισμό πριν από έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Αν η αίτηση υποβληθεί εκπρόθεσμα, η αποχώρηση ισχύει για το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου. Μέχρι τη χρονολογία της αποχώρησης εξακολουθεί το μέλος, που ζήτησε να αποχωρήσει, να έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων μελών και να μετέχει στις γενικές συνελεύσεις. Όμως, από την ημέρα υποβολής της αίτησης θεωρείται ότι παραιτήθηκε από τυχόν αξιώματα, που κατείχε σε όργανα του Συνεταιρισμού ή σε άλλα όργανα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
3. Το μέλος που ζήτησε την αποχώρηση από το συνεταιρισμό μπορεί να την ανακαλέσει με έγγραφη δήλωσή του προς τον συνεταιρισμό, μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, που η αποχώρησή του γίνεται οριστική. Επανάκτηση των αξιωμάτων, που κατείχε, αποκλείεται.
4. Ο συνέταιρος υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά του συνεταιρισμού από την πρόωρη λύση της συνεταιριστικής σχέσης , όταν δεν συντρέχει η περίπτωση του σπουδαίου λόγου.

Άρθρο 11
Διαγραφή μέλους
1. Με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου διαγράφεται μέλος του συνεταιρισμού, όταν:
α) Δεν έχει πλέον τις προϋποθέσεις εγγραφής.
β)Τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ή εάν πρόκειται για άλλον αγροτικό συνεταιρισμό, που συμμετέχει ως μέλος, εάν τεθεί σε εκκαθάριση ή πτώχευση.
γ) Αρνείται χωρίς λόγο την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του απέναντι στο συνεταιρισμό και δεν εφαρμόζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, του νόμου, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
δ) Ανταγωνίζεται το συνεταιρισμό, στον οποίο είναι μέλος με συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα με παρένθετα πρόσωπα σε δραστηριότητες όμοιες ή συναφείς με αυτές του συνεταιρισμού.
ε) Βλάπτει από πρόθεση τα συμφέροντα του συνεταιρισμού και ιδίως με την άσκηση κάθε δραστηριότητας, η οποία στρέφεται εναντίον των οικονομικών ή ηθικών συμφερόντων του συνεταιρισμού.
στ) Διαγράφεται υποχρεωτικά το μέλος που δεν συναλλάσσεται με τον συνεταιρισμό και κυρίως δεν παραδίδει την παραγωγή του στον συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.
2. Το διοικητικό συμβούλιο, πριν από την απόφασή του περί διαγραφής συνεταίρου, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, τάσσει σ’ αυτόν δεκαήμερη ημερολογιακή προθεσμία για παροχή εξηγήσεων και άρση του λόγου διαγραφής, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
3. Το μέλος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης διαγραφής του στη γενική συνέλευση του συνεταιρισμού. Η προσφυγή πρέπει να περιλαμβάνεται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, ως θέμα της ημερήσιας διάταξης στην πρώτη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης μετά την άσκηση της προσφυγής, η οποία συγκαλείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της προσφυγής. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης επί της προσφυγής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία μετά από ακρόαση του μέλους που διαγράφηκε. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την κοινοποίηση της απορριπτικής επί της προσφυγής απόφασης της γενικής συνέλευσης ή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζεται στο καταστατικό για την άσκηση της προσφυγής της παρούσας παραγράφου.
4. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους που διαγράφεται, επέρχεται με την κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης, εάν ασκηθεί προσφυγή του μέλους σ’ αυτή.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β) του άρθρου 9 του παρόντος, μετά την αποχώρηση ή την διαγραφή του μέλους του συνεταιρισμού, οι συνεταιρικές μερίδες επιστρέφονται στην ονομαστική τους αξία , μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία που το μέλος έχασε την συνεταιριστική του ιδιότητα.

Άρθρο 12
Θάνατος Μέλους
1. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, ο κληρονόμος ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία τους, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού να γίνει μέλος, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε.
Η δήλωση-αίτηση του κληρονόμου για τη συνέχιση στο πρόσωπο του της συνεταιριστικής ιδιότητας του μέλους που πέθανε, υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία του θανάτου του μέλους.
2. Αν δεν υποδειχθεί, η ονομαστική αξία της μερίδας, όπως τυχόν έχει προσαυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα, όταν υπάρχει ζημία, αποδίδεται στους κληρονόμους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης στη διάρκεια της οποίας επήλθε ο θάνατος του μέλους.

Άρθρο 13
Δικαιώματα εξερχόμενων μελών
1. Ο συνεταίρος που εξέρχεται από το Συνεταιρισμό, δεν μπορεί να ζητήσει την εκκαθάρισή του, ούτε έχει καμιά απαίτηση ή αξίωση πάνω στην περιουσία του. Δικαιούται μόνο την επιστροφή της υποχρεωτικής συνεταιρικής του μερίδας ή μερίδων, που καταβλήθηκαν απ’ αυτόν, όπως έχουν διαμορφωθεί, καθώς και το μέρος από το καθαρό πλεόνασμα της ετήσιας διαχείρισης, αν υπάρχει, που δικαιούται στο τέλος στις χρήσης που εξήλθε, αφού αφαιρεθούν και στις δύο περιπτώσεις οι ζημιές των προηγούμενων χρήσεων και οι κρατήσεις για τα αποθεματικά κεφάλαια, που προβλέπονται από το νόμο και το καταστατικό.
2. Η απόδοση της συνεταιρικής μερίδας και του δικαιώματος από το πλεόνασμα της χρήσης γίνεται μέσα σ’ ένα χρόνο από την ημερομηνία που το μέλος, σύμφωνα με το νόμο, έχασε τη συνεταιριστική του ιδιότητα όχι όμως νωρίτερα από έξι μήνες απ’ αυτή.
3. Αν μέχρι την οριστική έξοδο του μέλους αποφασισθεί η επιβολή εισφοράς στα μέλη, η απόφαση εφαρμόζεται και σε εκείνους, που έχουν ζητήσει να αποχωρήσουν.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο πάντοτε παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Συνεταιρισμού έναντι των συνεταίρων, που αποχωρούν ή διαγράφονται καθώς και για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών τους απέναντι στο Συνεταιρισμό.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ – ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 14
Συνεταιρική μερίδα- Συνεταιρικό κεφάλαιο
1. Κάθε μέλος συμμετέχει στο συνεταιρισμό υποχρεωτικά με μια υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα και έχει μια ψήφο. Το σύνολο της αξίας των συνεταιρικών μερίδων αποτελεί το κεφάλαιο του συνεταιρισμού.
2. Η υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα ορίζεται στο ποσόν των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ.
Το πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της ονομαστικής αξίας της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας, καταβάλλεται με την εγγραφή του μέλους. Το υπόλοιπο ποσοστό καταβάλλεται το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από την εγγραφή του μέλους.
3. Η συνεταιρική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους τους συνεταίρους.
4. Τα μέλη του συνεταιρισμού και τρίτοι μπορούν να αποκτήσουν προαιρετικές μερίδες μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Το ύψος της προαιρετικής μερίδας είναι το ίδιο με το ύψος της υποχρεωτικής μερίδας.
5. Οι προαιρετικές μερίδες επιστρέφονται στους δικαιούχους είτε με πρωτοβουλία του συνεταιρισμού, ή με αίτηση των κατόχων εντός εξαμήνου από της υποβολής της αίτησης κατά την κρίση πάντοτε του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού.
Οι προαιρετικές μερίδες έχουν τα εξής προνόμια:
α) Συμμετοχή κατά προτεραιότητα στα πλεονάσματα, με τη διανομή στις προαιρετικές μερίδες ποσοστού των πλεονασμάτων ανάλογο με την ποσοστιαία συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στο άθροισμα υποχρεωτικών και προαιρετικών μερίδων.
β) Δυνητική καταβολή τόκου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την γενική συνέλευση.
γ) Σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης του συνεταιρισμού, οι προαιρετικές μερίδες εξοφλούνται πριν από τις υποχρεωτικές.
6. Σε περίπτωση διάλυσης του συνεταιρισμού τα μέλη του θεωρούνται πιστωτές για το ποσό των υποχρεωτικών συνεταιρικών μερίδων που έχουν καταβάλει. Αυτές αποδίδονται μετά την εξόφληση όλων των άλλων υποχρεώσεων του συνεταιρισμού.
7. Η αύξηση ή η μείωση του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας γίνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποιήσεως του καταστατικού.
8. Η μεταβίβαση των συνεταιρικών μερίδων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού, και βεβαίως σε πρόσωπα, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του μέλους του παρόντος καταστατικού και του νόμου και μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού.
9. Απαγορεύεται στο συνεταιρισμό:
α) Να αγοράζει ή να δέχεται σαν ενέχυρο τις μερίδες των μελών του.
β) Να επιστρέφει τη συνεταιρική μερίδα στα μέλη του, αν αυτά δεν έχουν αποχωρήσει.

Άρθρο 15
Ευθύνη του συνεταίρου για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού

1. Η ευθύνη των μελών του συνεταιρισμού για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική. Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται περιορισμένα μέχρι το διπλάσιο της αξίας της υποχρεωτικής μερίδας.
2. Η επικουρική ευθύνη των συνεταίρων απέναντι στους δανειστές του συνεταιρισμού γεννάται μόνον, εφόσον οι δανειστές δεν ικανοποιηθούν από τα περιουσιακά στοιχεία του συνεταιρισμού ή των εγγυητών.
3. Κάθε νέο μέλος ευθύνεται όπως ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι και για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισμού, που αναλήφθηκαν πριν από την είσοδό του σ’ αυτόν.
4. Οι συνέταιροι ευθύνονται με τον ίδιο παραπάνω τρόπο και μετά την έξοδό τους από τον συνεταιρισμό για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν, όταν ήταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις τις οποίες αποδέχθηκαν κατά την εγγραφή τους.
5. Οι αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του συνεταιρισμού κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος καταστατικού παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
6. Η ευθύνη των συνεταίρων παύει οπωσδήποτε, όταν περάσει ένας χρόνος από το πέρας της πτώχευσης ή της εκκαθάρισης του συνεταιρισμού, εκτός εάν ασκήθηκε εναντίον τους αγωγή μέσα στο έτος.
7. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση κατά των μελών και των μελών των Οργάνων του συνεταιρισμού για υποχρεώσεις του συνεταιρισμού προς τρίτους και προς το Δημόσιο καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ των μελών και συνεταιρισμού.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις των συνεταίρων προς τρίτους
1. Οι δανειστές μέλους του συνεταιρισμού δεν έχουν κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του συνεταιρισμού ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων υποχρεωτικών ή προαιρετικών για οφειλές του μέλους προς αυτούς.
2. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για οφειλές των συνεταίρων προς τρίτους:
α) Το αντάλλαγμα για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, που έχουν παραχωρηθεί στο συνεταιρισμό.
β) Τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, που παραδόθηκαν στο συνεταιρισμό για πώληση ή διάθεση στην αγορά αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία.
γ) Το τίμημα των παραπάνω προϊόντων.
3. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του συνεταιρισμού ως τρίτου:
α) Χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους του ή προορίζονται για δάνειο προς αυτό, έστω και αν τα χρήματα αυτά τηρούνται στους λογαριασμούς του συνεταιρισμού επ’ ονόματι του μέλους.
β) Απαιτήσεων για παροχές σε είδος του συνεταιρισμού προς τα μέλη του.